геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

I. Лицензи, Сертификати, Удостоверения

1. За дейности по Закона за Кадастъра и Имотния Регистър (ЗКИР) чрез лиценз издаден от АК (Агенция по Кадастъра);

2. За проектиране - Пълна Проектантска Правоспособност (ППП) за извършване на инвестиционно проектиране (част Геодезия) към КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране);

3. За администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри", издадено от Комисия за защита на личните данни;

4. /на д-р инж. Гинчо Костов/ Удостоверение за завършен курс на тема "Поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър", съгл. чл. 20, ал. 4 и ал. 5 от ЗКИР.

II. Професионални членства

/на д-р инж. Гинчо Костов/:

1. КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране);

2. Общински Експертен Съвет по Устройство на Територията (ОбЕСУТ) на Община Опан.

3. СГЗБ (Съюз на Геодезистите и Земеустроителите в България);

III. Застраховки

Фирмата притежава необходимите за своята работа професионални застраховки - в това число по: ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър), ЗГК (Закон за геодезията и картографията), ЗУТ (Закон за устройство на територията).

IV. Геодезическо оборудване

(инструменти, софтуер, др.)

-тримерен (3D) наземен лазерен скенер Trimble TX5, виж детайли тук;

-GNSS система в RTK и статичен режим с 866 канала за приемане на сигнали от спътниците. Системата може да приема сигнали от следните навигационни спътникови системи: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. Системата поддържа също:SBAS, QZSS и IRNSS. Повече информация може да прочетете тук.

GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS измервания

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД разполага с необходимото и достатъчно собствено техническо оборудване - хардуер и геодезически софтуер за извършване на прецизни геодезически измервания (чрез съвременни инструменти и технологии) и тяхната последваща математическа обработка. За класическите измервания обработката и анализа (изравнение на геодезическата мрежа) се извършва чрез авторски софтуер, а на GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou измерванията - чрез съответния firmware. За обработка и анализ на данни от 3D наземно лазерно сканиране "ГЕО ЗЕМЯ" ООД използва Trimble RealWorks. Фирмата е внедрила и използва в своята работа ГИС софтуер за геодезия и кадастър Mkad.

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД ползва в своята работа собствена съвременна - високопроизводителна техника, вкл. GNSS оборудване, поддържащо спътниковите навигационни системи: GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou.

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.