Етна

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

I. Лицензи, Сертификати, Удостоверения

1. За дейности по Закона за Кадастъра и Имотния Регистър (ЗКИР) чрез лиценз издаден от АК (Агенция по Кадастъра);

2. За проектиране - Пълна Проектантска Правоспособност (ППП) за извършване на инвестиционно проектиране (част Геодезия) към КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране);

3. За администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри", издадено от Комисия за защита на личните данни.

II. Професионални членства

/на д-р инж. Гинчо Костов/:

1. Член на Управителен Съвет при Съюз на Геодезистите и Земеустроителите в България;

2. СГЗБ (Съюз на Геодезистите и Земеустроителите в България);

3. Национален Делегат към Комисия 5 - Позициониране и измерване на FIG;

4. FIG - International Federation of Surveyors;

5. КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране);

6. Общински Експертен Съвет по Устройство на Територията (ОбЕСУТ) на Община Опан;

7. Рецензент на списание Journal of Civil Engineering and Architecture - David Publishing Company, USA;

8. Рецензент на списание "International Journal of Service Science, Management and Engineering", USA;

9. Член на редакционния борд на "International Journal of Service Science, Management and Engineering", USA.

III. Застраховки

Фирмата притежава необходимите за своята работа професионални застраховки - в това число по: ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър), ЗГК (Закон за геодезията и картографията), ЗУТ (Закон за устройство на територията).

IV. Геодезическо оборудване

(инструменти, софтуер, мобилни компютри, смартфони)

основни:

-тримерен (3D) наземен лазерен скенер Trimble TX5, виж детайли тук;

-GNSS система в RTK и статичен режим;

-тотални станции;

-дигитален нивелир Leica.

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД разполага с необходимото и достатъчно собствено техническо оборудване - хардуер и геодезически софтуер за извършване на прецизни геодезически измервания (чрез съвременни инструменти и технологии) и тяхната последваща математическа обработка. За класическите измервания обработката и анализа (изравнение на геодезическата мрежа) се извършва чрез авторски софтуер, а на GPS и GLONASS измерванията - чрез съответния firmware. За обработка и анализ на данни от 3D наземно лазерно сканиране "ГЕО ЗЕМЯ" ООД използва Trimble RealWorks. Фирмата е внедрила и използва в своята работа ГИС софтуер за геодезия и кадастър Mkad.

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД ползва в своята работа собствена съвременна - високопроизводителна техника: двучестотни GNSS (GPS и GLONASS) RTK приемници, тотални станции, дигитален нивелир и др., произведена от световно известни фирми като DELL, Fujitsu Siemens, Leica, Sokkia, Toshiba, Trimble.

Copyright ©2021 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.