геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Геодезически услуги

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД извършва разнообразни геодезически измервания, дейности и услуги, свързани с:

I. 3D геодезия, LIDAR, 3D наземно лазерно сканиране:

- създаване на високоточни тримерни (3D) цифрови модели на обекта, посредством т. нар. облак от точки;

- заснемане на фасади, интериор, конструктивни елементи и др.;

- геодезическо заснемане на паметници на културата с цел тяхното поддържане;

- експорт на крайните резултати в различни формати за последващо използване от други специалности и друг софтуер.

Повече информация можете да намерите тук.

II. Спътникови технологии:

- GNSS измервания (RTK, (бърз) статичен режим) - геодезически измервания, свързани с използването на GNSS (Глобална Навигационна Спътникова Система) - GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou. Повече информация на GPSGNSS.xyz

- последваща обработка (post-processing) на геодезическите измервания. Анализ на резултатите;

- трансформация на координати и височини - определяне на трансформационни параметри. Анализ на резултатите.

III. Геодезически мрежи

- проектиране, измерване и изравнение на геодезически мрежи. Математическа обработка и анализ на резултатите от геодезическите измервания чрез собствен софтуер.

IV. Инженерни услуги. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Извършване на:

1. Заснемане/координиране на новоизградени, пристроени и надстроени сгради/обекти във връзка с попълването на кадастралния план, респ. кадастрална карта при издаване на Акт 16, във връзка с чл. 52 ал.4 от ЗКИР или § 4, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗКИР. Необходими са копия от:

а) Документ за собственост или друго вещно право;

б) Скица с виза;

в) Документация - одобрен проект за сградата - част архитектура - при изготвяне на схеми на самостоятелни обекти (СО);

г) Разрешение за строеж;

д) Други документи, касаещи спецификата на обекта (напр. Протокол за определяне на строителна линия и ниво).

2. Геодезически измервания (заснемане или трасиране) на точкови, линейни, площни обекти, инженерни съоръжения, фасади и други обекти на кадастъра;

2.1. За извършване на трасиране на граници на УПИ или ПИ са необходими копия от: документ за собственост и скица на имота. Издава се протокол за трасиране и координиране.

2.2.Определяне на:

2.2.1. Геодезически географски координати (B, L) и елипсоидна височина (H) в координатна система (КС) WGS84;

2.2.2. Проекционни координати в КС 1970 и нормалната височина в Балтийска височинна система;

2.2.3. Координати (x,y, зона) в проекция UTM;

2.2.4. Подготовка на необходимата документация за водоизточници за Басейнова дирекция - гр. Пловдив към Министерство на Околната Среда и Водите.

3. Прецизни (контролни) геодезически измервания за промишлени, граждански и др. обекти;

4. Измервания, отговарящи на ISO 17123-3 : 2001 за установяване, изследване и съставяне на графики на деформации/хоризонтални и височинни/;

5. Геометрична нивелация (с дигитален нивелир) с точност 1 мм. на 1 км. двойно пронивелирано разстояние по стандарт ISO 17123-2;

6. Заснемане на терен и ситуация за изготвяне на вертикална планировка;

7. Площна нивелация, съобразно изискваната точност;

8. Геодезически определения (заснемане, създаване на цифров модел и др.) в случай на констатирани непълноти и грешки в кадастралната карта с цел нейното коригиране. Изготвяне на необходимата за целта документация за АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър);

9. При наличие на одобрена кадастрална карта и регистри: делба (разделяне), обединение на ПИ (поземлени имоти) и др.;

10. Изготвяне на необходимата документация за делба и обединение на имоти със сменено предназначение;

11. Технически Проекти (вертикална планировка и трасировъчен план);

12. Подробни Устройствени Планове - Планове за Регулация;

13. Парцеларни планове;

14. Напречни и надлъжни профили на терена, изготвени чрез собствен софтуер;

15. Изготвяне (извличане) на трасировъчни данни чрез собствен софтуер;

16. Трасиране и геодезическо заснемане на контури на сгради, оси, постройки, имоти в регулация и др.;

17. Определяне на строителна линия и ниво чрез високоточни геодезически инструменти;

18. Създаване на алгоритми и автоматизация на геодезическата дейност и измервания;

19. Създаване на цифрови модели. Конвертиране на цифрови модели;

20. Изготвяне на пространствени анализи чрез ГИС;

21. Изработване на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на имот, съгласно чл. 16 ал.3 от ЗКИР;

22. Поръчване и получаване чрез Интернет на скици /чрез електронен подпис/ от кадастралната карта при представяне на съответните документи (решение, нот. акт, удостоверение за наследници, и др.).

За извършване на горепосочените геодезически дейности "ГЕО ЗЕМЯ" ООД прилага собствено ноу-хау.

V. Подготовка на необходимите документи за извършването на сделка с имот;

VI. Техническа дейност при покупко-продажба, делба и обединение на имоти в регулация, земеделски земи и гори;

VII. Консултации.

За заявка за извършване на услуга/и/ или ако имате въпрос, моля използвайте данните за контакт.

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.