геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Собствен геодезически софтуер

/по азбучен ред/

1. ConvertTrimble – за конвертиране и контрол на данните от тотална станция Trimble. Подготовка на информацията от измерванията за параметрично изравнение.

2. FRZ_directly – за конвертиране на данни към тотална станция Trimble, към кодов GPS приемник.

3. Geomap - Подготовка на данни за визуализиране на точкови обекти на Световната карта чрез геодезически географски координати. Извличане на необходимата информация от Световната карта за съставяне на маршрут за навигация чрез GPS приемник.

4. GEOProfileXYH е проектирана по следния начин:

4.1. Прочитат се N X Y H от *.txt файл координатите на подробните точки от геодезическото заснемане;

4.2. Задава се начален и краен номер на точка от даден профил на терена или от *.txt файл се прочитат точките, които участват в профила.

4.3. На база на информацията в т.3.1 и т.3.2 програмата определя максималната и минималната стойности на H. Номерата на точките за които имаме Hmin и Hmax се извеждат на текстовите полета.

4.4. Програмата предлага референтна стойност, с която да бъдат редуцирани всички височини с цел по-удобното визуализиране на профила.

4.5. Стойността се потвърждава/коригира от ползвателя и тя трябва да бъде по-малка от Hmin.

4.6. Програмата определя необходимите размери по X и Y за изчертаване на профила.

4.7. Създава се *.scr файл за Autocad чрез който се изчертава профила(в среда на Autocad), надписват се номерата на точките и се котират разстоянията между тях.

4.8. Височините на надписите на „номер точка” и „разстояние” могат да се променят в съответното текстово поле.

4.9. Може да се изчисли при избран мащаб дали профилът ще се събере на съответен хартиен носител.

Новости във версия 1.1

а) Създадена е възможност за четене от файл на произволни номера точки от даден профил.

Точките (N X Y H) се съхраняват в *.txt файл и са разделени с интервал.

б) Алгоритъма съставя *.scr файл, който съдържа информация за профила.

в) Интерфейсът позволява да се избере както четене на:

- последователни точки от даден профил (с указване на началната и крайната)

- произволни номера точки от даден профил.

5. GNSSTransformations – за конвертиране на резултати от GPS и GLONASS измервания. Извличане и подготовка за печат на резултатите. Съставяне на необходимите координатни регистри. Програмата е тествана във виртуална машина с host OS Linux Ubuntu.

6. Heights-Network – за параметрично изравнение на тригонометрична нивелация.

7. PhDPolarSurvey – за параметрично изравнение на геодезическа мрежа в проекция и изчисление на полярна геодезическа снимка.

Кратко описание /възможности/ на разработената програма за параметрично изравнение на геодезически мрежи и изчисление на полярна геодезическа снимка.

Алгоритъма на програмата позволява извършване на изравнение по някои от следните начини:

7.1. С минимум две дадени точки /с начален посочен ъгъл/.

7.2. С две дадени точки, но без начален посочен ъгъл.

7.3. Без дадени точки. Използват се измерени координати.

7.4. С минимум две дадени точки и с добавени измерени координати.

7.5. С минимум две дадени точки и с корелирани координати, получени от предходно изравнение.

Визуализация в реално време на текущият брой новоопределяеми точки.

Изчисление стойностите на:

-Средна кв. грешка за единица тежест;

-Средни кв. грешки на новоопределяемите точки;

-Средна аритметична грешка за цялата мрежа;

-Средна квадратна грешка за цялата мрежа;

-Поправките към измерените величини;

-Елементите на Нормалната система;

-Елементите на матрицата Q;

-M число;

-N число;

-Число на Тод;

-Число на обусловеност на нормалната система;

-Плътност на нормалната система като отношение на брой ненулеви към общ брой елементи т. е. коефицент на разреденост на матрицата;

-Плътност на нормалната система като отношение на брой нулеви към общ брой елементи;

-Изчисление на точността във взаимното положение и параметрите на елипсата на грешките във взаимното положение на които и да е две нови точки.

Резултатите от изчисленията на програмата се използват за определяне на полуосите на хиперелипсоида на геодезическата мрежа.

8. Price изчислява размера на хонорара за геодезическите услуги, съгласно минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране.

9. SimulateMeas – за симулиране на класически геодезически измервания.

10. SortingS – за изчисление и сортиране на собствените стойности и полуосите на хиперелипсоида на нормалната система на геодезическата мрежа.

11. Stake-out – за изчисление на трасировъчни данни.

12. ThreeD – за изчисление на пространствени координати на фасади на сгради.

13. Total-convertTS е предназначена за:

13.1. Конвертиране на файла от тоталната станция (*.sdr) във файл със структура:

NS Ih N Th Hz Z SD

...

N Th Hz Z SD

13.2. Форматиране на текстов файл със структура:N X Yв *.sdr формат за качване в тотална станция.

Извършвани проверки на геодезическите измервания.

При наличие на разлики между измерванията в първо и второ положение на зрителната тръба, по-големи от въведения допуск, евентуалните проблеми биват извеждани на екран:

-При наличие на дължинно измерване, извършено в първо и второ положение на зрителната тръба с разлика по абсолютна стойност между двете измервания, по-голяма от въведената граница.

-При наличие на колимачна грешка, по-голяма от въведената граница.

-При наличие на индексна грешка, по-голяма от въведената граница.

13.3. Измерените координати с тоталната станция, след тяхното извеждане на екран могат да бъдат копирани или записани във файл.

13.4. При наличие на въведени от клавиатурата на тоталната станция координати (N, E), те биват извеждани в прозорец "Въведени точки от инструмент".

13.5. Броят на: подробните точки, точките с измерени координати, точките, въведени с клавиатурата на инструмента се извеждат в съответните прозорци на програмата.

За подробна точка се възприема точка с номер по-малък от 10000.

13.6. При наличие на координати по-малки от въведената референтна точка, се извежда съобщение.

13.7. При експорт *.TXT- *.SDR на координати по-малки от въведената референтна точка, нейната стойност се добавя към координатите.

13.8. При наличие на данни (N X Y) в табличен вид от Excel, същите могат чрез Clipboard (копиране) да бъдат директно въведени в програмата за експорт в *.SDR.

Новости във версия 1.7:

а) Добавена е възможност за запис в текстов файл на (N x y), които са прочетени (копирани) от Excel.

б) Създадена е възможност за запис на (N x y h) от Excel във файл с разширение *.kpt и структура:

object

N x y h

.......

N x y h

Конвертирането става след като необходимата информация бъде маркирана и копирана в средата Excel.

в) Създадена е възможност за запис на (N x y h) от Excel в текстов файл (*.TXT) със структура:

N x y h

.......

N x y h

Преобразуването става по аналогичен на посочения по-горе в т. б начин.

Новост във версия 1.8:

Създадена е възможност за експорт на данните от Excel в *.kpt и *.txt с и без добавяне на референтна точка.

По подразбиране референтната точка се добавя.

Новости във версия 1.9:

Създадени са допълнителни възможности за запис на координатите.

Извършени са промени в интерфейса на програмата.

Новост във версия 1.10:

Въведена е проверка за наличие на точки е еднакъв номер при четене на данни от Excel и *.txt файл.

Новости във версия 1.11:

Извършена е корекция в интерфейса на програмата. Създадена е възможност за избор от различни референтни стойности за X и Y. За да се извърши конвертиране е необходимо да се изберат стойности за X Reference и Y Reference или последните да бъдат въведени ръчно.

14. Vienna_fuzzy – за оценка на качеството на геодезическите измервания, определения и мрежи чрез Fuzzy Logic.

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.